การทำบุญของคนไทยสมัยพุทธศตวรรษที่ 25

1st March 2020 By thfabrictg
Advertisements

งานวิจัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เผยพฤติกรรมการทำบุญของพุทธศาสนิกชน พบว่า ด้านการปฏิบัติตามแนวทางพระพุทธศาสนา จากทั่วประเทศ ชาวพุธจำนวน 310 ราย ได้ถูกเก็บข้อมูลการตักบาตรตอนเช้า การสวดมนต์ไหว้พระ และการถือศีล 5 ผลปรากฏว่า

ในเรื่องการตักบาตรนั้น
■ มีคนที่เคยสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำ ร้อยละ 30 
■ เป็นบางครั้ง ร้อยละ 54
■ ไม่เคยปฏิบัติ 15

สำหรับพฤติกรรมการทำบุญตักบาตรงานวิจัยชี้
■ ไม่เคยทำบุญตักบาตร ร้อยละ 25 
■ ปฏิบัติประจำ ร้อยละ 10
■ ตักบาตรเมื่อมีโอกาส ร้อยละ 18
■ ทำเฉพาะวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ร้อยละ 45

เรื่องการถือศีล 5 ที่ปฏิบัติได้ยากนั้นพบว่า
■ อันดับ 1 ศีลข้อ 1 ห้ามฆ่าสัตว์ ร้อยละ 31
■ อันดับสองคือ ข้อ 5 ห้ามดื่มสุรา ร้อยละ 28

Advertisements